top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 - Het aanbod

Artikel   4 - De overeenkomst

Artikel   5 - De prijs

Artikel   6 - Annulatie

Artikel   7 - Uitoefening van de annulatie door de consument en kosten daarvan

Artikel   8 - Aansprakelijkheid

Artikel   9 - Klachten
 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Martine Deprez voor Belle Âme Wellness
Poorterijstraat 2;
8211 Aartrijke
Telefoonnummer: 050 / 68 00 25, bereikbaar 7/7, 09:00 – 18:00
E-mailadres: info@belleame.be
Btw-identificatienummer: 0530.801.321

Artikel 2 - Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
- Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
- Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

​Artikel 3 - Het aanbod

- Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

- Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

- Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

- De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. De overeenkomst wordt bevestigd door de ondernemer door het versturen van een e-mail met daarin bijkomende gegevens omtrent aankomstuur, duur van de sessie en een overzicht van de belangrijkste huisregels.

- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

- De ondernemer kan uw boeking weigeren zonder reden hiervoor te moeten opgeven. De ondernemer verbindt zich er dan ook toe om het verschuldigde bedrag terug te storten, dit uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen.

 

Artikel 5 - De prijs

- De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

​Artikel 6 – Annulatie

- De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van de dienst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Voor iedere ontbinding en of annulatie wordt een forfaitair bedrag van 25 euro in mindering gebracht.

- Indien de overeenkomst tot stand komt met minder dan 14 dagen tot aanvang van de boeking hanteren wij volgende aanvullende voorwaarde: de ontbinding kan zonder opgave van reden tot 72h voor aanvang van het begin uur van de boeking. Wanneer een boeking of overeenkomst wordt gesloten met al een starttijd binnen de 72h van de boeking, is hier geen annulatie mogelijk.


Artikel 7 - Uitoefening van het annulatie door de consument en kosten daarvan

- Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht / annulatie, aanvaarden wij dit enkel digitaal, dit met de annulatie link onderaan bevestigingsmail v/d boeking. Telefonisch of per sms wordt niet aanvaard. Indien men het juiste mailadres niet invult, kan men ook geen bevestiging van de boeking verwachten. Hierdoor kunnen wij jullie niet bereiken en zullen hieraan kosten verbonden worden voor opzoekingswerk, jammerlijk genoeg denken sommige personen dat zij vrijuit kunnen boeken en direct terug kunnen annuleren, dit aanvaarden wij echter niet meer.

- Kosten voor annulatie:

- > 72h er zal altijd een forfaitair bedrag van 25 euro aangerekend worden per annulatie, overmacht in gelijk welke vorm wordt niet aanvaard.

- < 72h voor starttijd van de boeking: 50 % van de waarde van de totale boeking wordt aanzien als kost. Onder de totale boeking omvatten wij van het volledig betaalde bedrag.

- < 48h voor starttijd van de boeking: 100% van de waarde van de totale boeking wordt aanzien als kost. Onder de totale boeking omvatten wij van het volledig betaalde bedrag.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

- De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de wellness. Indien u iets gebroken of beschadigd heeft, dient u de schade te melden. Eventuele kosten hiervan worden verhaald op de consument.

- Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in de spa.

- De persoon die de boeking gemaakt heeft en diegene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Belle Âme Wellness zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf. Dit is ook van toepassing voor het eventueel veroorzaken van imagoschade, hoe dan ook teweeg gebracht.

- Bij niet juist gebruik, niet juist achterlaten van de spa kunnen aanvullende (schoonmaak of herstel) kosten worden doorgerekend

 

Artikel 9 - Klachten

- Ondanks alle zorgen van Belle Âme Wellness kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct te melden aan de gastvrouw? Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u  tot uiterlijk 1 week  na uw vertrek van de spa de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@belleamewellness.be.

- De consument dient de ondernemer in ieder geval 3 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

bottom of page